Głównej zawartości

Dzienny Dom Opieki Medycznej IMW Lublin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W LUBLINIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W LUBLINIE

pdf

§1

Definicje

 1. Beneficjent – Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z siedzibą w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin;
 2. DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej – jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej). W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych;
 3. Projekt – Projekt DDOM w Lublinie – projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 4. Uczestnik projektu – osoba/pacjent zakwalifikowany do projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej;
 5. Organizator – podmiot udzielający świadczeń w ramach DDOM tj. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z siedzibą w Lublinie, który jest Beneficjentem Projektu DDOM w Lublinie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady rekrutacji Uczestników projektu i uczestnictwa w projekcie DDOM w Lublinie.
2. W ramach DDOM realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym w środowisku i otoczeniu.
3. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
 • doradztwo w doborze odpowiedniego zaopatrzenia medycznego;
 • usprawnianie ruchowe;
 • stymulacja procesów poznawczych;
 • terapia zajęciowa;
 • edukacja i przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki.

4. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo do korzystania ze wszystkich powyższych form świadczeń zgodnie z indywidualnym planem terapii ustalanym na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji w ciągu pierwszych trzech dni pobytu w DDOM.
5. Pacjenci po rehabilitacji będą mogli korzystać z medycznych systemów monitorowania codziennej aktywności ruchowej za pomocą aplikacji na urządzenia przenośne.
6. Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.
7. Pacjentom przysługuje zwrot kosztów dojazdu do DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania (refundacja biletów MPK).
8. W medycznie uzasadnionych przypadkach Organizator dysponuje bezpłatnym transportem do/z DDOM wraz z zapewnioną opieką członka zespołu terapeutycznego.
9. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (Załącznik nr 5 do Regulaminu).
10. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:

 • osoby są mieszkańcami miasta Lublin, w szczególności w wieku powyżej 65 roku życia (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości oraz oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania zawartego w formularzu zgłoszeniowym),
 • zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 • ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów),
 • nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej -oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia),
 • wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu),
 • mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia / dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja w systemie EWUŚ).

§ 3

Uczestnicy projektu

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryteria o których mowa w par. 2 ust. 10 oraz która złoży wymagane dokumenty określone w ust 3 pkt. 3, zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisze deklarację uczestnictwa w Projekcie.
2. Wzory wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.imw.lublin.pl oraz w siedzibie Organizatora, Lublin, ul. Jaczewskiego 2 – rejestracja Ośrodka Rehabilitacji lub Przychodni.
3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują:

 • Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu,
 • skierowanie do DDOM (oryginał) - Załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał) - Załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał) - Załącznik nr 4 do Regulaminu,

4. Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

 • 1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • 2) w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

5. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 60 Uczestników (45 osób powyżej 65 roku życia, w tym 42 kobiety, 18 mężczyzn).
6. Równocześnie ze wsparcia w ramach projektu może korzystać od 10 do 15 osób.

§ 4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w trybie ciągłym począwszy od dnia 3 października 2016 r.
2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Organizatora.
3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w par 3 pkt. 3, w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących należy składać obligatoryjnie w wersji papierowej:

 • osobiście w siedzibie Organizatora ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin (rejestracja Ośrodka Rehabilitacji lub Przychodni – POZ),
 • przesłać drogą pocztową/ kurierem na adres ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem „Rekrutacja DDOM”.

Uwaga: Dokumenty przekazane drogą elektroniczną (skany) nie będą mogły być zarejestrowane.

4. O terminie złożenia dokumentów i ich rejestracji w kolejce oczekujących decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.
5. Kwalifikacja pacjenta do uczestnictwa w Projekcie będzie prowadzona w oparciu o poniższe kryteria:

 • Formalne – kompletność złożonych dokumentów, przy czym kandydat na Uczestnika projektu może uzupełnić ewentualne braki formalne we wskazanym terminie (weryfikacja przez pracownika administracyjnego DDOM). Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Beneficjent nie zwraca dokumentów, które zostały odrzucone.
 • Merytoryczne – spełnienie warunków udziału w Projekcie określonych w § 2 pkt. 10 (weryfikacja przez Lekarza DDOM). W przypadku wątpliwości co do zasadności udzielenia świadczeń ze względu na stan zdrowia pacjenta w ramach DDOM na podstawie złożonych dokumentów Lekarz DDOM ma prawo wezwać pacjenta/ rodzinę pacjenta na wizytę kwalifikacyjną lub zgłosić potrzebę przedstawienia dodatkowych wyników badań pacjenta. Nie wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Beneficjent nie zwraca dokumentów, które zostały odrzucone.

6. Kolejność zgłoszeń – kolejka oczekujących prowadzona będzie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym.
7. Zasada równych szans – rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo preferencji w przyjęciu do Projektu osób powyżej 65 roku życia.
9. O przyjęciu do projektu Uczestnicy projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną na numer telefonu do kontaktu wskazany w Formularzy zgłoszeniowym.
10. Rekrutacja zostanie zakończona w momencie zapełnienia wszystkich wolnych miejsc umożliwiających udział w Projekcie i po osiągnięciu wskaźników założonych w Projekcie.
11. Uczestnicy Projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną uwzględnieni w liście rezerwowej.

§5

Zasady uczestnictwa

1. Za udział w projekcie, a tym samym korzystanie ze świadczeń DDOM Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu nr 3.
3. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
4. W ciągu trzech pierwszych dni pobytu w DDOM dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, na podstawie której Zespół Terapeutyczny DDOM podejmuje decyzję o zasadności pobytu pacjenta w DDOM. W przypadku decyzji pozytywnej (pobyt w DDOM jest uzasadniony stanem pacjenta) dla pacjenta jest opracowywany indywidualny plan terapeutyczny, według którego pacjent realizuje kolejne dni pobytu w DDOM. W przypadku decyzji negatywnej (pobyt w DDOM nie jest uzasadniony stanem pacjenta) pacjent uzyskuje informację o zalecanej formie dalszego leczenia/opieki i nie może kontynuować pobytu w DDOM. W przypadku realizacji indywidualnego planu terapeutycznego w DDOM jego efektywność jest weryfikowana w cyklu cotygodniowym (wprowadzane są ewentualne korekty planu terapeutycznego), a pod koniec każdego miesiąca pobytu Komitet Terapeutyczny podejmuje decyzję o kontynuacji pobytu w DDOM na kolejny okres lub uzasadnia potrzebę dokonania ponownej oceny stanu pacjenta w celu uzyskania wypisu, co jest tożsame z zakończeniem pobytu w DDOM.
5. W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu nie krócej niż 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana ale jednak nie może być udzielana w krótszym czasie niż 4 godziny dziennie.
6. Uczestnik projektu może uczestniczyć/ korzystać ze świadczeń tylko raz w okresie trwania Projektu.
7. Uczestnik projektu jest zobowiązany do korzystania ze świadczeń w ramach projektu w sposób ciągły pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu w przypadku odnotowania nieusprawiedliwionej nieobecności. Codzienna obecność pacjenta w dziennym domu jest potwierdzana przez kierownika zespołu terapeutycznego lub osobę go zastępującą.
8. W przypadku skreślenia/rezygnacji Uczestnika projektu zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik oczekujący w kolejce.
9. Osoba skreślona z listy Uczestników nie może ponownie wpisać się w kolejkę oczekujących na przyjęcie w DDOM.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do DDOM.
 • Załącznik nr 2 Skierowanie do DDOM.
 • Załącznik nr 3 Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel.
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Załącznik nr 5 Zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.