Głównej zawartości

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30.05.2011 r. - link do decyzji

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego.
 • Wykazanie uzyskania co najmniej 15. punktów MNiSW jako autor i/lub współautor za monografie naukowe i/lub publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych.
 • Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganymi załącznikami.

Instrukcja dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - link do instrukcji

Nadzór nad przebiegiem przewodów doktorskich w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie sprawuje Komisja Doktorska będąca komisją stałą Rady Naukowej IMW.


Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

pdf

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

pdf


Opłaty

Zarządzenie Dyrektora IMW Nr 7/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie odpłatności za czynności w przewodzie doktorskim


Do pobrania

Synaba


Skład Komisji Doktorskiej

 • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Przewodniczący
 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor IMW
 • Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski
 • Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla

Kontakt

dr n. o zdr. Marta Lemieszek, Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 81 71 84 513
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin