Głównej zawartości

Kwota dotacji celowej przyznanej Instytutowi na prowadzenie w 2015r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym wynosi 15 370,00 zł (brutto).

1. Priorytetowe kierunki badań w roku 2015:

1.1. Analiza ekspresji wybranych genów wirulencji u bakterii z rodzaju Legionella w próbkach wody.

1.2. Analiza wpływu czynników środowiska pracy na stan zdrowia lekarzy.

1.3. Ocena narażenia zawodowego leśników na wybrane czynniki biologiczne obecne w pyłach organicznych.

1.4. Analiza składu gatunkowego mykoflory w przechowalniach jabłek oraz ocena jej właściwości patogennych w aspekcie ekspozycji zawodowej.

1.5. Analiza wpływu chloropyrifosu na proliferację i żywotność mysich komórek linii 3T3-L1 w warunkach in vitro.

1.6. Ocena wpływu promieniowania UV na toksyczność chloropyrifosu w komórkach skóry.

2. Termin i miejsce składania wniosków: do 15.05.2015 r. do godz. 14.00, Sekretariat główny IMW, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, pok. 8 Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytutu www.imw.lublin.pl, po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Instytutu, w zakładce informacje naukowe.

Załączniki:

- dostępne na stronie internetowej Instytutu

- Regulamin konkurs - pobierz

- Formularz wniosku - pobierz

Lublin, 19 maja 2015 r.

Pobierz wyniki Konkursu Wewnętrznego - PDF


Lublin, 23 kwietnia 2015 r.