Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Anna Katarzyna Sawczyn-Domańska


WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA!

Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Ocena występowania bakterii z rodzaju Borrelia, Candidatus Neoehrlichia oraz pierwotniaków z rodzaju Babesia w kleszczach Ixodes ricinus oraz Dermacentor reticulatus w aspekcie narażenia na choroby odkleszczowe”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Jacek Zwoliński - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka - Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Rafał Górny - Pracownia Zagrożeń Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 lipca 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 31 lipca 2020 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF