Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Agnieszka Kozłowska


Tytuł pracy: „Biopaliwa jako środowiskowe zagrożenie zdrowia - analiza właściwości mutagennych i cytotoksycznych ekstraktów organicznych wybranych mieszanek biodiesla”

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA

Promotor: Dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. IMW – Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. biol. Anna Lankoff - Kierownik Zakładu Radiobiologii i Immunologii, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr hab. n. med. Jacek Kurzepa - Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 3 listopada 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 28 maja 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 czerwca 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF