Głównej zawartości

Dr n. o zdr. Dariusz Smoliński


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczny aspekt kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach roboczych”

 

Promotor rozprawy: Dr hab. Leszek Solecki, prof. IMW - Kierownik Zakładu Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. inż. Halina Pawlak - Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski - Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 7 maja 2014 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11 czerwca 2014 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 11 czerwca 2014 r.

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorkiej

Pobierz PDF