Głównej zawartości

Mgr inż. Grażyna Anna Silska


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zdrowotny i ocena zawartości kwasów tłuszczowych nasion z kolekcji zasobów genetycznych lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski - Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki - Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak - Katedry i Zakładu Bromatologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: