Głównej zawartości

Mgr Aleksandra Szewczyk


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę nowej pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego oraz wybranych leków przeciwpadaczkowych w badaniach in vivo”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach - Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. biol. Mirosław Zagaja - Samodzielna Pracownia Analiz Izobolograficznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. farm. Tomasz Plech – Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. farm. Kinga Sałat, prof. UJ – Katedra Farmakodynamiki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: