Głównej zawartości

Mgr Robert Grzegorz Chmura


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zachowań zdrowotnych osób narażonych na zakażenie bakteriami Borrelia burgdorferi w aspekcie profilaktyki chorób odkleszczowych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla - Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Bożena Jarosz - Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. społ. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK - Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 października 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: