Głównej zawartości

Mgr inż. Piotr Choina


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zgłaszalność dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego przez pracowników leśnictwa a ich warunki pracy”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Gerontologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Tomasz Saran – Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. n. leśnych Witold Grzywiński, prof. UP w Poznaniu – Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej:

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: