Głównej zawartości

Mgr Tomasz Białas


Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza i identyfikacja czynników wpływających na konsumpcję nowych narkotyków (tzw. „dopalaczy”) wśród młodzieży szkolnej w Polsce”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. SAN – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz - Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak – Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. n. chem. Dariusz Zuba, prof. IES – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 22 listopada 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu:

Streszczenie / Abstract

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF

Recenzja pracy doktorskiej

Pobierz PDF