Głównej zawartości

PROGRAM WIELOLETNI: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, 2017-2019

PROGRAM WIELOLETNI: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, 2017-2019

Numer projektu: II.N.22


Nazwa projektu

„Opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym odkleszczowe) i pasożytnicze”, w ramach Programu Wieloletniego: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Cel główny

Celem projektu jest opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz programu profilaktycznego dotyczącego zmniejszenia narażenia pracowników służb weterynaryjnych na wybrane patogeny odzwierzęce: Toxoplasma gondii, Coxiella burnetii, Leptospira spp., Echinococcus spp., Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis.

Adresaci projektu

 1. Pracownicy służb weterynaryjnych: lekarze weterynarii, zootechnicy, inspektorzy;
 2. Instytucje zajmujące się statutowo promocją i edukacją zdrowotną;
 3. Instytucje ustawodawcze i nadzorujące (np. KRUS, ZUS);
 4. Osoby wykonujące pracę zawodową w środowisku występowania biologicznych czynników chorobotwórczych w otoczeniu pracy lekarzy weterynarii.

Etap 1:

Zebranie próbek krwi i kału od pracowników służb weterynaryjnych oraz wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w celu oceny narażenia na infekcje 6 patogenami odzwierzęcymi. Publikacja.

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2017

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych:

Badania serologiczne (z surowicy krwi):

 • Toksoplazmoza;
 • Gorączka Q;
 • Leptospiroza;
 • Bąblowica jednojamowa.

Badania parazytologiczne (z próbki kału):

 • Kryptosporydioza;
 • Giradioza.


Etap 2:

Zebranie próbek biologicznych w środowisku pracy służb weterynaryjnych, wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w celu oceny potencjalnych źródeł infekcji. Szkolenie pilotażowe. Publikacja.

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018

Szkolenie pilotażowe dla lekarzy weterynarii.

Termin szkolenia: 28 września 2018 r.

Miejsce szkolenia: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematyka szkolenia: występowanie chorób odzwierzęcych wśród lekarzy weterynarii (wyniki uzyskane w I roku realizacji projektu); biologiczne zagrożenia w środowisku pracy służb weterynaryjnych; profilaktyka.


Etap 3:

Opracowanie wytycznych i programu profilaktycznego zakażeń patogenami odzwierzęcymi w środowisku pracy służb weterynaryjnych. Publikacja.

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2019

Działania przewidziane do realizacji:

 1. Opracowanie i wydruk Wytycznych, dotyczących ograniczenia ryzyka zawodowego pracowników służb weterynaryjnych ze strony wybranych patogenów wywołujących choroby odzwierzęce (broszura; nakład 200 egzemplarzy);
 2. Opracowanie i wydruk Programu Profilaktycznego, dotyczącego zmniejszenia narażenia na choroby odzwierzęce (broszura; nakład 200 egzemplarzy).


Artykuły naukowe opublikowane w ramach realizacji projektu:

 1. Wójcik-Fatla A., Sroka J., Zając V., Zwoliński J., Sawczyn-Domańska A., Kloc A., Bilska-Zając E., Chmura R., Dutkiewicz J.: Study on Toxoplasma gondii, Leptospira spp., Coxiella burnetii, and Echinococcus granulosus infection in veterinarians from Poland. Journal of Veterinary Research 2018; 62(4):477-483. doi: 10.2478/jvetres-2018-0069
 2. Wójcik-Fatla A, Sroka J, Zając V, Zwoliński J, Dutkiewicz J: Study on Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. infection in veterinarians from Poland. Ann Agric Environ Med. 2018; 25(4):732-733.