Głównej zawartości

Prowadzący mgr Norbert Obara

 

Zakres szkolenia

1. Ordynacja lekarska, definicja występujących pojęć, zakres podmiotowy i przedmiotowy, case studies.

• Kryteria ordynacji lekarskiej, zasady ordynacji leków finansowanych ze środków publicznych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Postawy prawne praktycznego stosowania ordynacji lekarskiej.

• Regulacje trybu i sposób wystawiania recept na leki i wyroby medyczne.

• Dostosowane do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Kontrola ordynacji lekarskiej.

• Działalność kontrolna NFZ, a przepisywanie leków refundowanych.

• Odpowiedzialność NFZ w zakresie kontroli realizacji refundacji-lekarzy i apteki.

• Odpowiedzialność lekarza i aptekarza w przypadku błędnego wypisania i wydania leku, zwrot refundacji.

• Problematyka związana ze sporami między NFZ a lekarzami w przypadku kontroli OL.

• Podstawy prawne kontroli OL.

• Prawo NFZ do kontroli udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, zakres i tryb kontroli.

4. Rola błędów w dokumentacji lekarskiej w przypadku wniosków o zwrot refundacji.

• Typowe błędy popełniane w dokumentacji medycznej pacjentów lub jej zupełny brak.

• Omówienie przykładów i zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w szczegółowym zakresie.

• Konsekwencje prawne i finansowe włącznie z zawiadomieniem prokuratury (tzw. konieczność zwrotu refundacji), kary umowne dla lekarzy posiadających umowy z NFZ.

• Na co należy zwrócić uwagę, przed kontrolą OL ?

• Najistotniejsze błędy generujące przymusowy zwrot wszystkich kosztów refundacji-przykłady.

• Błędy formalne i inne, skutkujące upomnieniem lub karą umowną -przykłady.

5. Kryteria poprawnie prowadzonej dokumentacji medycznej.

• Zasady prowadzenia dokumentacji lekarskiej, a odpowiedzialność naruszenia ordynacji.

• Obligatoryjne wpisy do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta-przykłady.

• Zasady wystawiania recept lekarskich, a odpowiedzialność naruszenia ordynacji.

• Zasady prowadzenia dokumentacji w ramach podmiotów leczniczych.

• Prowadzenie dokumentacji medycznej poza podmiotami leczniczymi.

• Tzw. Ordynacja pozarejstrowa.

• Rodzaje indywidualnej dokumentacji medycznej, sposoby jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

6. Przedstawienie korzystnych i prawnych rozwiązań dla lekarzy w czasie kontroli ordynacji lekarskiej przez NFZ.

• Przykłady i analiza poprawnie zawartych umów cywilnoprawnych, między lekarzami a podmiotami leczniczymi.

• Umowne zabezpieczenie interesów zawodowych i prawnych w przypadku kontroli NFZ.

7. Prawidłowe wystawienie i realizacja recepty na leki refundowane i wyroby medyczne. Unikanie negatywnych konsekwencji kontroli z ramienia NFZ.

• Lekarz i świadczeniobiorca-prawidłowe dane i druk.

• Zasady konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadkach każdej recepty.

• Podstawowe informacje na temat wywiadu medycznego, informacji o lekach i dawkach przepisanych przez lekarza jako obligatoryjnych zasad.

• Odpowiedzialność lekarza za ordynowanie leków i wydawanie recept.

• Pojęcie tzw. prawidłowych danych świadczeniobiorcy.

• Zasady wystawiania recepty w przypadku braku ubezpieczenia pacjenta, Zasdy i realne możliwości. Analiza przypadków.

• Omówienie warunków refundacji leków.

8. Kara, a zasady odwołania się ukaranego podmiotu.

• Odwołanie w przypadku kontroli ordynacji lekarskiej przez NFZ-do regionalnego oddziału, a potem centrali NFZ.

• Możliwość odwołania ukaranego lekarza do komisji Naczelnej Rady Lekarskiej.(Zespół do spraw rozpatrywania zażaleń na postępowanie kontrolne związane z ordynacją lekarską - zasady).

• Szanse na pozytywne rozstrzygnięcie odwołania.

• Historia dotychczasowych kar w poszczególnych województwach z uwzględnieniem najciekawszych-sumy kar, rażące błędy-przypadków.

 

Metodologia prowadzenia zajęć: w zależności od liczby, zawodu (lekarz, farmaceuta, pracownik NFZ), doświadczenia zawodowego to wykład uwzględniający merytoryczną dyskusje w trakcie oraz dzielenie się praktycznym doświadczeniem uczestników w zakresie omawianego problemu. Warsztaty uzupełniające związane np.: z poprawnie prowadzoną dokumentacją medyczną lub wypisywaniem recept. Aktywizacja uczestników poprzez wypowiedzi poparte własną praktyką. Analiza prawa pod kątem jego praktycznego stosowania. Prezentacja towarzysząca wykładowi, w celu jasnego przedstawienia omawianego problemu.